CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 7. zasedání ZO

 

USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Jamolice
konaného dne 18.4.2011
 
a)    ZO bere na vědomí:
 
Informaci o stavu na účtu ke dne 18.4.2011.
Splněné úkoly z 6. zasedání.
Informace o splaškové kanalizaci – výše zástavy, posunutí termínu, změny nájemní smlouvy z doby určité na neurčitou.
Nabídku fy. VIA ALTA o možnost získat jejím prostřednictvím dotace na opravu místních komunikací, budování veř. osvět. apod.
Zápis z Valné hromady VAS a.s. Třebíč.
Výsledek jednání s Lesy ČR ohledně pročištění potoka kolem Matějkových až k „Remízu“ na podzim nebo na jaře příštího roku.
Situaci ohledně pozemků v tzv. „Krumlovské uličce“.
Zveřejnění závěrečného účtu obce.
Návrh geometr. plánu od fy. Juwi s.r.o.
Zveřejnění záměru prodat pozemek.
 
b)    ZO schvaluje:
 
Rozpočtové opatření č. 1.
Uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů ŽS v Mor. Krumlově a pověřuje starostku jejím podpisem.
Uzavření Dohody o provedení práce s p. Smejkalovu – údržba chodníků a
zeleně.
 
c)     ZO neschvaluje:
 
            -----
 
d)    ZO ukládá:
 
Starostce připravit návrh krizového plánu pro případ havárie JE Dukovany.
 
 
 
 
 
      -------------------------                                               -----------------------
Dana Jarolímová                                                     Ing. Roman Chvátal
starostka                                                                místostarosta