CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 10. zasedání ZO

 

 
USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva obce Jamolice
konaného dne 17.6.2011
 
a)     ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 2.
Bezpečnostní radu ve složení:
Jarolímová Dana
Ing. Chvátal Roman
Florián Bohuslav
Matějka Jan
Jelínek Václav
Povodňovou komisi ve složení:
Jarolímová Dana
Ing. Chvátal Roman
Matějka Jan
Kudláček František
Matějka Jiří
Požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků par.č. 5041/2 a par.č. 5831 v k.ú. Majolice.
Uzavřít smlouvu se společností Telefónica O2 Business Solutions na bezplatné užívání internetu (oboustranný zápočet) a pověřují starostku jejím podpisem.
Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s p. Svatošovou a pověřují starostku jejím podpisem.
Text „Nájemní smlouvy na pozemky“ v předloženém znění na pozemky na „Farské zahradě“.
Uzavření Dohody o provedení práce s p. Doležalem - 400,- Kč a pověřují starostku jejím podpisem.
Odměnu ve výši 500,- za rok pro člena finančního výboru.
Částku 4000,- Kč na výhry pro „Nohejbalový turnaj amatérských družstev“ z příspěvku mikroregionu Moravskokrumlovsko.
 
b)    ZO bere na vědomí:
Dovybavení „Klubu důchodců“ a nákup sporáku a další zařízení.
Stav na účtu.
Nákup zahradní techniky u p. Holého.
Informaci o změně hranice katastrálního území Jamolice, které provede Katast. Úřad pro Jihom. kraj, pracoviště Brno.
Výsledek kontroly finančního výboru.
 
c)     ZO ukládá:
Starostce připravit nové nájemní smlouvy s nájemníky na pozemky na„Farské zahradě“.
Zastupitelům navrhnout nového kronikáře.
 
---------------------------------          ----------------------------
Dana Jarolímová                           Ing. Roman Chvátal
     starostka                                         místostarosta