CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 18. zasedání ZO

                          USNESENÍ

z 18. zasedání zastupitelstva obce Jamolice
konaného dne 16.3.2012.
 
 
a)     ZO schvaluje:
 
-        zapisovatele a ověřovatele zápisu
-        program zasedání zastupitelstva
-         Ing. Chvátal jako pověřenou osobu k projednávání a schvalování víceprací a méněprací s VaKem, dobrovolným svazkem obcí, v případě jeho nepřítomnosti bude jednat Ing. Kudláčková nebo starostka obce
-        schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku, včetně finančního harmonogramu v předloženém znění a pověřují starostku jeho podpisem
-        poskytnutí finančního příspěvku na projekt a stav. povolení občanům, kteří se zaváží napojit na splaškovou kanalizaci
-        uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 s Obcí Dolní Dubňany a pověřují starostku jejím podpisem
-        uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 s Městem Mor. Krumlov a pověřují starostku jejím podpisem
-        uzavření Dohody o provedení práce na údržbu veřejného prostranství s p. Blankou Šlapanskou od 1.4. do 31.10.2012
-        uzavření Smlouvy o dílo  na sečení obecních pozemků dle potřeb obce s p. Marií Novákovou
-        uzavření Dodatku ke smlouvě o odběru plynu s f. RWE a pověřují starostku jeho podpisem
 
b)    ZO bere na vědomí:
-     informaci o stavu na účtu
-        písemné stanovisko z fondu životního prostředí, které obec obdržela emailem
 
c) ZO odkládá rozhodnutí:
- rozhodnutí o udělení souhlasu se sečením travin na pozemku par.č. 5171 p. Říčánkovi
- o podání žádosti o úplatný nebo bezúplatný převod získání pozemků z Poz. fondu par.č. 5041/2; 5041/1 a 5041/3
 
d)    ZO ukládá:
 
-        starostce projednat s právníkem formu finančního příspěvku občanům na projekt a stav. povolení
 
e)     ZO neschvaluje
-        zahájit jednání s Ing. Hoškovou o získání dodací na kompostárnu v Jamolicích.
 
 
Dana Jarolímová             Ing. Roman Chvátal
starostka                           místostarosta