CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 19. zasedání ZO

 

          USNESENÍ
 
ze 19. zasedání zastupitelstva obce Jamolice
konaného dne 20.4.2012.
 
 
a)      ZO schvaluje:
 
-         zapisovatele a ověřovatele zápisu
-         program zasedání zastupitelstva
-          předložené znění Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
-         zveřejnit výzvu s názvem „Víceúčelové hřiště – část elektro“
-         požadovat změny v projektu rekonstrukce silnice II. třídy 152 – viz. příloha
-         upravené znění vyhlášek č.1/2012, 2/2012, 3/2012
-         uzavření Dohody o provedení práce na odbornou údržbu zeleně, za odměnu 520,- Kč
-         navýšení ceny za jehličnatě dřevo na částku 800,-Kč/m3.
 
 
b)      ZO bere na vědomí:
-         termín napojení a provedení osvětlení ve dvoře do 30.6.2012
-         brigádu na nátěr sloupů termín 12.5. spolu s TJ Jamolice
-         termín pálení klestí 30.4. nahlásí p. Matějka SDH Jamolice
-         informaci o konci platnosti ÚP v roce 2015, v roce 2013 začít připravovat změnu
-         výše členského příspěvku na občana svazku obcí „Skládka TKO“, pro boce 2190,- Kč.
-         potřebu pročistit strouhu u p. Macháta
c) ZO odkládá rozhodnutí:
- o objednání kontejnerů na bioodpad z f. ESKO
- ohledně udělení souhlasu žadateli
 
 
d)      ZO ukládá:
 
-         starostce zajistit ceduli s textem Zákaz skládky pod pokutou 10.000,- Kč
-         starostce projednat s SÚS možnou opravu zábradlí u č.p. 158
-         starostce zjistit cenu opravy kříže „V Kalíškách“
 
e)      ZO neschvaluje
------
 
 
 
Dana Jarolímová                                                    Ing. Roman Chvátal
starostka                                                                  místostarosta