CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 20. zasedání ZO

 

             USNESENÍ
 
z 20. zasedání zastupitelstva obce Jamolice
konaného dne  18.5.2012.
 
 
a)      ZO schvaluje:
 
-         zapisovatele a ověřovatele zápisu
-         program zasedání zastupitelstva
-         rozpočtové opatření č.1
-         zveřejnit záměr bezúplatně převést pozemky par.č. par.č. 5031/5, 5176/51, 5575/7, 5618/10,5704/6 a 5748/2 v k.ú. Jamolice, LV 10001
-         provedení opravy kříže za nabízenou cenu p. Kučerou, nám. Míru 410, Dolní Kounice a zveřejnit veřejnou vyhlášku, že se možná jedná o věc opuštěnou .
-         ZO schvaluje průjezd historických vojenských Veteran Vehicle Clubu Březník v době od 14. - 16.9. 2012 na komunikaci, zpevněné cestě a lesní cestě dle přeložené trasy.
-         poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Templštýn Jamolice ve výši 10.000,- Kč
-         poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč na představení v rámci Malého festivalu loutky.
-         ZO schvaluje odměnu za vedení kroniky ve výši 500,- Kč/čtvrtletí
 
b)      ZO bere na vědomí:
-         zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Jamolice
-         ZO bere na vědomí předání kroniky p. Ireně Dobešové.
-         provedení kontroly dokladů a pokladny finančním výborem
 
c) ZO odkládá rozhodnutí:
 
 - o udělení souhlasu k provedení sečení travinobylinných porostů
 
d)      ZO ukládá:
 
 
e)      ZO neschvaluje
 
 
 
 
Dana Jarolímová                                                       Ing. Roman Chvátal
starostka                                                                     místostarosta